Tlačítková novela

Zákon č. 374/2022 Sb. účinný od 06.01.2023

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Změny v praxi:

1) Tlačítko pro potvrzení objednávky

Doporučená textace pro tlačítko potvrzení objednávky je: „Objednávka zavazující k platbě“, lze použít i alternativy např. „Objednat s povinností platby“.

Nicméně, berte na vědomí, že každý provozovatel internetového obchodu je zodpovědný za zvolenou textaci.

2) Výzva ke kontrole zadaných údajů v objednávce

Zákazník by měl mít možnost zkontrolovat zadané údaje v objednávce. To lze řešit několika způsoby: jednostránkovou objednávkou, souhrnem objednávky před tlačítkem pro dokončení objednávky apod. Důležité je zákazníka před odesláním objednávky vyzvat ke kontrole zadaných údajů.

3) Výpočet a zobrazení slev

Pokud uvádíte u produktu slevu, je potřeba uvádět i nejnižší cenu, za kterou byl produkt nabízen v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Zobrazená sleva by měla vycházet z této ceny.

4) Recenze

Publikované recenze a reference je potřeba ověřovat, měly by být od reálných zákazníků. U recenzí je potřeba uvést jakým způsobem probíhá ověřování recenzí.

Obchodní podmínky:

Vzorové obchodní podmínky ke stažení:

https://www.apek.cz/vzorove-obchodni-podminky-apek

Důležité citace:

㤠1826a
(1) Uzavírá-li se za použití elektronických prostředků úplatná smlouva, podnikatel upozorní spotřebitele bezprostředně před tím, než učiní objednávku, jasným a výrazným způsobem na údaje podle § 1820 odst. 1 písm. a), e), o) a p).
(2) Podnikatel zajistí, aby spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. Nesplní-li podnikatel tuto povinnost, je smlouva neplatná, ledaže se jí spotřebitel dovolá.“

㤠12a
(1) Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával
a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
b) od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.
(2) Odstavec 1 se nepoužije pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby.“

Napsat komentář